Dzień I

I dzień: 11 marca 2013 r., godz. 09:00-17:30

Case studies – naukowcy, którzy odnieśli sukces w biznesie ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Analiza etapów rozwoju przedsięwzięcia. Dyskusja.
Warsztaty integracji i kreowania interdyscyplinarnych zespołów roboczych do pracy zespołowej nad przedsięwzięciem pomysłu komercjalizacyjnego w sektorze żywności/żywienia. Identyfikacja zasobów uczestników/ek warsztatów.

09:00 10:00 Powitanie uczestników, część organizacyjna, test wiedzy, ankieta ewaluacyjna.

10:00 – 10:45 Blok integrujący uczestniczki i uczestników warsztatów. Ćwiczenia indywidualne, w parach, w całej grupie warsztatowej będą zogniskowane wokół autoprezentacji i  autodiagnozy, wstępnie już pod kątem analiz prowadzonych później
w module nr 3.

10:45 – 12:15 (w tym przerwa 15 min)  I moduł

  1. Przedsiębiorczość akademicka – wstęp do zagadnienia – oraz analiza case studies.
  2. Analiza case studies w zakresie sukcesu naukowców i naukowczyń w komercjalizacji wyników badań (produktów badań): zróżnicowane przypadki tak pod kątem rozwiązań organizacyjnych/instytucjonalnych/prawnych jak i koncepcyjnych oraz pod względem skali przedsięwzięć / zakresów realizowanych działań, sposobów finansowania oraz uzyskiwanych efektów.

12:15 – 13:15 Lunch

13:15 – 17.30 (w tym przerwa 15 min) II moduł

  1. Analiza etapów przedsięwzięcia komercjalizacyjnego – wprowadzenie

Komercjalizacja wyników badań – etapy analizy przedsięwzięcia:
A) pomysł: definicja produktu i usługi, szkic modelu biznesowego;
B) analiza rynku i ryzyka/analiza wykonalności – analiza SWOT;
C) planowanie organizacyjne (tu podział zasobów i ich analiza): zasoby ludzkie, pozostałe zasoby (biznes plan), wytyczanie celów, formułowanie celów wg założeń SMART (ćwiczenia), planowanie działań wg założeń metody OATS;
D) pozyskiwanie personelu i pozostałych zasobów (inwestorzy, partnerzy, wsparcie instytucji otoczenia biznesu);
E) kształtowanie zespołu: komunikacja, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów (metoda ZWI), motywowanie;
F) zarządzanie zespołem: delegowanie zadań, zarządzanie czasem.
Praca zespołowa, diagnoza zasobów, kompetencji, optymalnej roli uczestniczek i uczestników warsztatów w zespole badawczo-rozwojowym oraz tworzenie zespołów roboczych na kolejne dni warsztatów w ramach Projektu.

 Trenerka: dr Marta Doroba