Tematyka szkoleń

Zjazd I

Dzień 1

Case study – naukowcy, którzy odnieśli sukces w biznesie ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Analiza etapów rozwoju przedsięwzięcia. Dyskusja.(4h) Warsztaty integracji i kreowania interdyscyplinarnych zespołów roboczych do pracy zespołowej nad przedsięwzięciem pomysłu komercjalizacyjnego w sektorze żywności/żywienia. Identyfikacja zasobów uczestników/ek warsztatów. (4h)

Dzień 2

Warsztaty z zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Sposoby i techniki poznania potrzeb przedsiębiorców, schematy współpracy (8 h)

Dzień 3

Identyfikacja pomysłów na komercjalizację wyników badań z zakresu szeroko pojętego sektora żywności/żywienia. Warsztaty opracowywania pomysłu przedsięwzięcia komercjalizacyjnego odpowiadających na potrzeby gospodarki- w utworzonych podgrupach (8h)

Dzień 4

Zasady i techniki komercjalizacji prac badawczych. Transfer technologii do biznesu (aspekty prawne i praktyczne), ochrona własności intelektualnej (4h),
Koncepcja BA, Rynek NewConnect, fundusze VC i PE, sprzedaż licencji, zakładanie spółek celowych(2h). Ćwiczenia opracowywania prawnej  koncepcji funkcjonowania/licencjonowania/sprzedaży/etc.  wybranych przez BO przedsięwzięć komercjalizacyjnych w podgrupach, Dyskusja (2h)

Dzień 5

Wyzwania rynku badań produkcji żywności w Polsce. Opis współpracy IOB z B+R. Case study -przykłady udanej współpracy nauki z biznesem (8h)

Zjazd II

Dzień 1

Zwiększenie jakości współpracy sektora Badań i Rozwoju z Przedsiębiorstwami.( 4 h)
Komunikacja nauki z inwestorem. Sposoby badania potrzeb przedsiębiorców oraz nawiązywanie z nimi współpracy (4h)

Dzień 2

Warsztaty opracowywania biznesplanów wybranych przedsięwzięć komercjalizacyjnych w podgrupach (8h).

Dzień 3

Warsztaty opracowywania biznesplanów wybranych przedsięwzięć komercjalizacyjnych w podgrupach (8h).

Dzień 4

Prezentacja biznesowa przedstawiająca rezultat prac badawczych przeznaczonych do komercjalizacji. Ćwiczenia z kamerą. Analiza wystąpień. (8h)

Dzień 5

Egzamin przed Komisją przedsiębiorców sektora spożywczego oraz przed Inwerstorem.

  • prezentacja pomysłu
  • ocena biznesplanu
  • test wiedzy